Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Harcsafészek Kft. (továbbiakban:
Adatkezelő) (székhely: 3300 Eger, Kertalja utca 62.; adószám: 24982874-2-10) által az
iranytiszababolna.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.
1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
  rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
  2008. évi XLVIII. tv., valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Harcsafészek Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kertalja utca 62.
Telefonszám: +36308805154
E-mail-cím: tutajosvendeglotiszababolna@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A hírlevélszolgáltatásra való feliratkozáshoz a felhasználó a következő személyes adatait
köteles megadni:

 • Teljes név
 • E-mail-cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a
rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal –
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz
kizárólag Adatkezelő fér hozzá.
3.3 A megadott személyes adatokhoz Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek
hozzá feladataik ellátása során. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más
adatkezelőnek a személyes adatokat, amennyiben erre törvényi előírások kötelezik
(például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az
adatokat).

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó
önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
5. § (1) a) pontja alapján.
4.2 A személyes adatokat Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által
biztosított, bérelt szerverein, illetve bizonyos esetekben materiális formában (papíron),
irattárban tárolja. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a
jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról, így például a szerveren történő
adathozzáférést naplózza, így az mindig ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.
4.3 Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító
adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
helyére vonatkozó adatokat.
4.4 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok
kezelésének célja a Weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel
kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az
ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.
4.5 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.6 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő
célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok
számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.7 A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja részben jogi kötelezettség teljesítése (a
számlázás miatt), részben szerződés teljesítése (az előfizetői feltételek alapján), részben
jogos érdek (csalások megelőzése, direkt marketing), ezeken túl pedig jogalap még az
érintett hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A Weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a
felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.
5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
5.3 A szolgáltatás alapfeltétele a szerződéses jogviszony és az adójogszabályok szerinti
számlázási adatok kezelése, így a megadott személyes adatok egy része jogérvényesítéshez
és hatóság felé való elszámoláshoz szükséges, így jogi kötelezettség teljesítéséhez jogos
érdek alapján kezelhető, ezek törlése nem kérhető alanyi jogon.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján
kerülhet sor.
6.2 A Weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő
adatfeldolgozókat veheti igénybe:
Tárhelyszolgáltatóként:
MikroVPS Kft.
9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
support@dotroll.com
6.3Adatvédelmi incidensnek tekintjük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi. Minden, az Adatkezelő tudomására jutott incidenst az Infotv. 15.
§ és a GDPR 33. cikk (5) bekezdés alapján az Adatkezelő adatvédelmi felelőse a hatóság
számára jelzi.


7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy
kiegészítését kérni.
7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a
jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat
Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
7.4 Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő
számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az
érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.
7.5 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül
gyakorolhatja:
E-mail: info@iranytiszababolna.hu
7.6 A felhasználó az Infotv., valamint a mindenkori Polgári Törvénykönyv alapján bíróság
előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél)
tartalmazó leveleket –akár postai úton is – az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó
bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.


9. Záró rendelkezések

9.1 Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását.
9.2 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló
tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a
felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a
módosított nyilatkozatban foglaltakat.